KLOKKERINGNING

PRÆLUDIUM

INDGANGSBØN

INDGANGSSALME

KYRIEOG GLORIA:

P (præst): Herre Jesus, Guds Søn, du, som blev menneske for vor frelses skyld, vi beder dig: Herre, forbarm dig!

M (menighed): Herre, forbarm dig, Gud, vor Far, forbarm dig!

P: Kristus, vor broder i himlen, du, som har givet os del i livets sejr over døden,
     vi beder dig: Kristus, forbarm dig!

M: Kristus, forbarm dig, Herre Krist forbarm dig!

P: Herre, du, som sidder ved Faderens højre hånd og går i forbøn for os, vi beder dig: Herre, forbarm dig!

M: Herre, forbarm dig, Helligånd forbarm dig!

P: Ære være Gud i det højeste! og fred på jorden, i mennesker velbehag!

M: Syng lovsang, hele jorden,
     syng lovsang for vor Gud

INDLEDNINGSKOLLEKT

M:  Amen.

LÆSNING FRA GAMLE TESTAMENTE (ved frivillige fra menigheden. Menigheden står op under læsningerne)

LÆSNING FRA NY TESTAMENTES BREVE

TROSBEKENDELSEN synges (udgår på dette sted ved dåb):

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger
og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.

SALME før prædikenen

P:  Dette hellige evangelium skriver evangelisten ...
M:  Gud være lovet for sit glædelige budskab!)

EVANGELIELÆSNING

PRÆDIKEN

KIRKEBØN

APOSTOLSK VELSIGNELSE

P:  Lad os med apostlen tilønske hinanden (menigheden rejser sig): 
Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed
og Helligåndens fællesskab være med os alle! Amen.

MOTET (synges af kirkekoret)

SALME efter prædikenen

NADVER

P:  Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!
Vi  takker og lover dig, Gud Fader almægtige ...
M:  Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste!
P:  Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
M:  Hosianna i det højeste!

NADVERBØN, FADERVOR (udgår her ved dåb) OG INDSTIFTELSESORD

(menigheden rejser sig under indstiftelsesordene, nadvergæsterne går frem, mens der synges:)

M:  
O du Guds Lam!
med korsets skam,              
du bar al verdens synder,   
derfra al trøst begynder;      
miskundelig
forbarm du dig!

UDDELING

NADVERSALME

Evt. dåb: 

DÅBSSALME (448 vers 1-3)

LOVPRISNING OG BØN

SKRIFTLÆSNING (menigheden rejser sig):
Dåbsbefalingen (Matt.28,16-20)
Jesus og de små børn (Mark.10,13-16)

P: Så vil vi nu hjælpe dette barn (disse børn) til hans velsignelse ved at døbe det (dem) i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

TROSBEKENDELSE (siges i kor):

KORSTEGNING:
Modtag det hellige korses tegn til et vidnesbyrd om, at du skal tilhører den korsfæstede Herre Jesus Kristus!

TILSPØRGSEL:

Hvad er barnets navn? – NN
Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? – Ja!
Tror du på den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd, som bekendelsen netop har lydt?  – Ja!
Vil du døbes på denne tro? – Ja!

DÅBSHANDLING OG DÅBSVELSIGNELSE

FADERVOR (siges i kor)

FORÆLDRE- OG FADDERTILTALE

DÅBSSALME (448 vers 4-6)

SLUTNINGSKOLLEKT

M:  Amen.

VELSIGNELSE (menigheden står op under velsignelsen)

P:   Herren velsigne dig og bevare dig!
      Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
      Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

M:  Amen. Amen. Amen.

UDGANGSSALME

BEKENDTGØRELSER ved kordegnen

UDGANGSBØN

POSTLUDIUM (menigheden bliver siddende imens)